هیئت مدیره

مهندس حسین نکاحی

عضو هیات مدیره

مهندس محمد مدنی فر

عضو هیات مدیره

دکتر محمد حسین مولوی زاده

نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

دکتر وهاب زاده

رئیس هیات مدیره

مهندس سجاد طهماسبی

عضو هیات مدیره