اخبار و رسانه ها

شگفتي در سنگان


‎افتتاحِ ابَر پروژه كارخانه گندله سازي سيميدكو به دست متخصصان ايراني.
‎پروژه اي كه متخصصان خارجي را انگشت به دهان گذاشت.