هیئت مدیره

مصطفی باتقوا

عضو  هیات مدیره

مهدی کارگرزاده

عضو هیات مدیره

مهندس محمد مدنی فر

نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

مجید ملکی

رئیس هیات مدیره

مهندس سجاد طهماسبی

عضو هیات مدیره