info@simidco.com
021-41089000
شنبه تا چهارشنبه : 8:00 الی 16:00

بومی سازی در سیمیدکو

بومی سازی در سیمیدکو:

شرکت سیمیدکو از ابتدای سال 1397 با توجه به توان متخصصین داخلی در راستای بومی سازی فرآیند ها و کاهش تاثیر پذیری تحریم های بین المللی شروع به بومی سازی تجهیزات و قطعات یدکی و همچنین افزایش تخصص در زمینه های نگهداری و تعمیرات کرد.

 همچنین بصورت موازی با این امر، شروع به معادل سازی تجهیزات بکار رفته در صنایع خود کرده است.

 بصورتی که تا پایان آبان ماه 1400 کارنامه ای درخشان را در زمینه های ذکر شده از خود برجای گذاشته است.

شـرکت صنعتی و معدنی توسـعه فراگیـر سـناباد (سـیمیدکو) بـا بومی سـازی تجهیـزات موفـق بـه صرفهجویـی ارزی بـا تکیه بـر تـوان متخصصان داخلی شد.
محمـد مدنی فـر، مدیرعامل این شـرکت تأثیـر توسـعه سیاسـت بومی سـازی سـیمیدکو در سـطح اسـتان و ملـی را اینگونـه ارزیابـی کرد: بالطبـع وقتـی از توسـعه صنعتـی در سـطح اسـتان و کشـور صحبـت میکنیـم، بـه یـک زنجیره به هم پیوسـته از شـرکتهای سـازنده، تأمین کننـده، مشـاورین فنی و ... اشـاره می شـود کـه قاعدتاً بـا حـذف وابسـتگی صنعتـی بـه خـارج از کشـور باعـث پویایـی و ظهـور شـرکتهای دانش بنیـان درسـطح اسـتان و کشـور خواهد شـد.  شـرکت سـیمیدکو نیـز از این قضیه مسـتثنی نیسـت و بـا توجـه بـه سیاسـت بومی سـازی قطعـات و تجهیـزات پیچیـده، به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم باعث تأثیر

در تولیـد پایـدار، قطـع وابسـتگی خارجـی، اشـتغالزایی، توسـعه و شـکل گرفتـن کارگاه هـا و فعـال شـدن کارخانه هـای تأمین کننـده شده است.
وی بـا اشـاره بـه قطعـات و تجهیزات بومی سـازی شـده توسـط سـیمیدکو و ارزیابـی رونـد بومی سـازی در ایـن شـرکت عنوان کـرد: تـا انتهای سـال 13۹۹حدود 2500 قطعـه و تجهیـز پیچیـده بومی سـازی شـده کـه یـا ساخته شـده یـا در حـال سـاخت هسـتند، رونـد بومی سـازی در شـرکت صعـودی بـوده بـه طوری که در سـال 13۹۹ نسـبت بـه سـال قبل حـدود 3 برابر رشـد از لحاظ میـزان بومی سـازی قطعـات و تجهیزات را شاهد بودیم.
مهندس مدنـی فـر افـزود: منحصـراً در سـال 1399 حـدود 8 میلیـون یـورو صرفه جویـی ارزی از محـل بومی سـازی در شـرکت انجام شـده کـه بـه تفکیـک در قسـمت های فیلتراسـیون بـا حـدود 6 میلیـون یـورو، تولیـد رول HPGR بـا حدود 900 هـزار یـورو و تعمیـر ریکلایمر و اسـتکر دوار بـا حـدود 277هـزار یورو بوده است.
مدیرعامـل شـرکت سیمیدکو در ایـن راسـتا بـه همـکاری بـا شـرکت های دانش بنیـان و متخصصـان ایـن حوزه اشـاره کرد و گفـت: تـا بـه امـروز شـرکت سـیمیدکو یکـی از شـرکت های پیشـرو صنعتـی و معدنـی کشـور بوده کـه بـا اسـتفاده از تجربیـات و فعالیت هـای شـرکت های دانش بنیان موفـق بـه بومی سـازی حـدود 2500 تجهیز و قطعه شـده اسـت و ماحصل این کار سـاخت قطعـات و تجهیزات تحریمـی اسـت که یا سـاخته شـده یـا در مرحلـه سـاخت می باشـد. نمونـه بارز آن را می توان مهندسـی و سـاخت رول های ماشـین HPGR ریکلایمـر و اسـتکر دوار و فیلتراسـیون دانسـت، همچنیـن در جهـت گسـترش همـکاری فـی مابیـن، سـعی شـده اسـت موانـع حضـور و فعالیـت ایـن شـرکت ها برداشته شود.
وی تأثیـر همـکاری مشـترک و حمایت های سیمیدکو از دانشگاه های صنعتـی و معدنـی در بومی سـازی را مثبـت دانسـت و در ایـن خصـوص تشـریح کـرد: اولیـن دسـتاورد همـکاری بـا دانشـگاه ها و مراکـز علمـی، کسـب دانـش و ارتقـای دانـش فنـی بیـن پرسـنل مجموعه سـیمیدکو اسـت، همچنیـن اسـتفاده از دانشـگاه های صنعتـی و معدنـی در پیشـبرد و راهبـری
پـروژه هـای فنـی و تحقیقاتـی شـرکت و همچنیـن افزایـش کیفیـت محصـول، افزایـش عمـر تجهیـزات و بهبـود و بهینه سـازی فرآیندهـا در سـیمیدکو را سـبب شده است.
مدنـی فـر نتیجـه نهادینه شـدن فرآینـد بومی سـازی در شـرکت را رشـد و توسـعه اعلام کـرد و افزود: بـا فعـال شـدن دفاتـر فنـی شـرکت های سـازنده و دانش بنیـان و همـکاری آنهـا در جهت تأمین و سـاخت قطعـات و تجهیـزات پیچیـده ی کارخانه هـای شـرکت سـیمیدکو، ماحصل ایـن همکاری ها باعـث بـه وجـود آمـدن زمینه هـای انگیـزش، رشـد و توسـعه ی بومی سـازی در مجموعه سـیمیدکو از طریـق توانمندسـازی سـازندگان گردیـده اسـت. همچنیـن ایـن امـر
باعـث ارتقـای دانش فنـی کارکنان مرتبـط در ایـن حـوزه و انتقـال دانـش و تجربـه بومی سـازی و اشـتراک گذاری تجربیـات به سـایر شـرکت های صنعتـی و معدنـی شده است.
مدنـی فر افـزود: سـیمیدکو در سـال 1399 حدود 100 میلیارد ریـال را صـرف بومی سـازی و
مهندسـی معکـوس قطعـات و تجهیـزات و همچنیـن مطالعـات کـرده اسـت کـه سـرمایه گذاری
در ایـن بخـش باعـث صرفه جویـی 8 میلیـون یورویـی در این سال شـده اسـت.

سیاسـت بومی سـازی قطعـات و تجهیـزات از طـرف مدیـران شـرکت و ایجاد نیـاز بـه گسـترش و همـکاری شـرکت های دانش بنیـان در سـطح منطقـه باعـث تقویـت ایـن شـرکتها در سـطح شهرسـتان و اسـتان گردیـده اسـت و بالطبـع میـزان اشـتغال نیـز خصوصـاً در بخـش صنایـع و کارگاه هـای سـاخت تقویت شده است.

مدیرعامـل سـیمیدکو عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه ماهیـت مشـابه فعالیت هـای صنعتـی و معدنـی در منطقـه سـنگان، خوشـبختانه ایـن فرهنـگ بیـن شـرکت های مختلـف در ایـن منطقـه بـه وجـود آمـده اسـت کـه برای رسـیدن بـه اهداف کوتاه مـدت و بلندمـدت خـود نیـاز بـه حمایـت و پشـتیبانی از هـم دارنـد کـه بـا تدابیـر و ارتباطاتـی کـه بین شـرکت ها بـه وجـود آمده اسـت، کلیـه شـرکت ها به صـورت مشـترک المنافع اقـدام بـه همکاری و پشـتیبانی از یکدیگـر میکننـد کـه در خصـوص تأمیـن قطعـات و انتقـال دانـش و تجربـه ی فنی بین مجموعه هـای مختلف شـاهد موارد فراوانی هستیم.

وی بـه ارتقـاء بومی سـازی در ایـن شـرکت اشـاره کـرد و گفـت: برنامـه توسـعه ای بومی سـازی در سـال جـاری را می تـوان بـه افزایـش بودجـه سـالیانه این واحد از بخـش صرفه جویـی ارزی بومی سـازی به منظـور توسـعه و انگیـزه تأمین کننـدگان و سـازندگان داخلـی و همچنیـن تکمیـل تیـم فنـی و مهندسـی مربـوط بـه واحـد بومی سـازی عنوان کرد.

در این گزارش به تفکیک به دستاوردهای شرکت سیمیدکو در مقوله بومی سازی اشاره خواهد شد:

 

نگهداری و تعمیرات:

در بحث نگهداری و تعمیرات،شرکت سیمیدکو با استفاده از تجربیات شرکت فولاد خوزستان و شرکت های دانش بنیان، با تکیه بر دانش و تخصص نیروهای متخصص و جوان خود توانست پس از 3 سال تولید مستمر در کارخانجات صنعتی خود، کلیه تعمیرات و نگهداری تجهیزات حساس و کلیدی را به سرانجام برساند .

نمونه بارز این تعمیرات که باعث جلوگیری خروج ارز از کشور گردیده را می توان به تعمیر ریکلایمر خطی، تعمیر HPGR و تعمیر ریکلایمر و استکر دوار اشاره کرد.

مهندسی معکوس:

همانگونه که اشاره گردید از ابتدای سال 1397 شرکت سیمیدکو با توجه به تحریم های بین المللی صنعت فولاد کشور درصدد بومی سازی تجهیزات و قطعات یدکی کارخانجات صنعتی خود برآمد که ماحصل این کار تشکیل تیم مهندسی معکوس با توجه به توان و تخصص نیروهای بومی و همچنین استفاده از تجربیات و دانش شرکت های دانش بنیان گردید که باعث جلوگیری قابل توجه ارز از کشور گردیده است و علاوه بر اشتغالزایی، باعث فعال سازی بسیاری از کارگاههای صنعتی نیز گردیده است.

در جداول به آمارهای مربوط به عملکرد مهندسی معکوس از ابتدای سال 1397 تا پایان مهر ماه 1400 اشاره گردیده است.

تعداد شناسنامه فنی تهیه شده برای قطعات از ابتدا تا پایان آبان ماه 1400:

تعداد شناسنامه فنی تهیه شده برای قطعات از ابتدا تا پایان آبان ماه 1400:

در جدول بالا همانگونه که مشخص گردیده است تا ابتدای آبان ماه 1400 تعداد 565 شناسنامه فنی برای تجهیزات واحد های مختلف صنعتی در شرکت سیمیدکو آماده شده است که شامل کلیه مشخصات فنی تجهیزات و قطعات یدکی آنها می باشد.

تعداد اطلاعات فنی تکمیلی ایجاد شده جهت سفارش کالا از ابتدا تا پایان آبان ماه 1400:

تعداد اطلاعات فنی تکمیلی ایجاد شده جهت سفارش کالا از ابتدا تا پایان آبان ماه 1400:

تا ابتدای آبان 1400 حدود 4020 شیت نقشه تهیه شده که مربوط به تجهیزات و قطعات یدکی مهندسی معکوس شده می باشد که در چرخه سفارش کالا سفارش گذاری شده است که یا تامین گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است یا اینکه در مراحل خرید کالا می باشد.

تعداد قطعات پیش بینی شده برای سال 1400:

تعداد قطعات پیش بینی شده برای سال  1400:

طبق هدفگذاری صورت گرفته در انتهای سال 1399 نقشه کردن، طراحی و سفارش گذاری و ساخت تعداد 2000 قطعه برای سال 1400 پیش بینی گردیده است که تا ابتدای آبان ماه 1400 حدود 1235 نقشه تهیه گردیده است.

پیش بینی تهیه نقشه صنعتی یا ویرایش نقشه های قبلی کارخانه کنسانتره سازی در سال 1400:

پیش بینی تهیه نقشه صنعتی یا ویرایش نقشه های قبلی کارخانه کنسانتره سازی در سال  1400:

پیش بینی تهیه نقشه صنعتی یا ویرایش نقشه های قبلی کارخانه گندله سازی در سال 1400:

پیش بینی تهیه نقشه صنعتی یا ویرایش نقشه های قبلی کارخانه گندله سازی در سال   1400:

پیش بینی تهیه نقشه صنعتی یا ویرایش نقشه های قبلی ناحیه سنگ شکن در سال 1400:

پیش بینی تهیه نقشه صنعتی یا ویرایش نقشه های قبلی ناحیه سنگ شکن در سال    1400:

پیش بینی تهیه نقشه صنعتی یا ویرایش نقشه های قبلی واحد فیلترپرس در سال 1400:

پیش بینی تهیه نقشه صنعتی یا ویرایش نقشه های قبلی واحد فیلترپرس در سال    1400:

همانگونه که در جداول بالا مشخص می باشد به تفکیک واحد های صنعتی مختلف مجموعه، میزان عملیات تیم مهندسی معکوس بر اساس هدفگذاری سال 1400 مشخص می باشد.

.

copy.png

طبق جدول بالا حدود 51% رشد بومی سازی قطعات در 7 ماهه ابتدای سال 1400 نسبت به کل سال 1399 مشاهده می گردد.


.

آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری